Hållbart jordbruk

Nästa artikel:

Är honung nyttigt? Fakta och fördelar

Vad är hållbart jordbruk?

Hållbart jordbruk är ett begrepp som ofta används, men vad betyder det egentligen? I grund och botten handlar ett hållbart jordbruk om att producera mat på ett sätt som uppfyller våra nuvarande behov – utan att kompromissa med förmågan för framtida generationer att möta sina egna behov. Det innebär att vi måste ta hänsyn till miljön, ekonomin och det sociala perspektivet av jordbruket.

Miljövänlig matproduktion

För att främja en miljövänlig matproduktion måste vi förstå och hantera de miljöproblem som är förknippade med jordbruket. Ett av de mest påtagliga problemen är användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel. Dess användning kan ha en negativ påverkan på både marken och vattnet samt bidra till förlust av biologisk mångfald. Genom att minska användningen av kemikalier och istället satsa på ekologiska metoder kan vi minimera de negativa effekterna av jordbruket på miljön.

När vi slänger mat så kastar vi bort alla de resurser som det tog att producera, transportera och förpacka varan. Genom att minska matsvinnet kan man minska den onödiga användningen av dessa resurser och därmed bidra till en mer hållbar resursanvändning. Efter att vi har pressat våra fröer blir två tredjedelar av den ursprungliga råvaran till en kaka som vi säljer som foder. Detta gör att vi kan utvinna alla delar av råvaran och bidra till att minska svinnet i vår produktion.

Minskade transporter och energianvändning

Transporter och drivmedel utgör en betydande del av vår miljöverkan. Användning av fossila bränslen, som diesel och bensin, i traktorer, skördemaskiner och transportfordon bidrar till ökade koldioxidutsläpp. Genom att handla lokalproducerade fröer, minskar vi både våra transportsträckor och vår miljöpåverkan. För att främja hållbart jordbruk är det viktigt att minska våra utsläpp genom att övergå till mer energieffektiva fordon och använda förnybara energikällor, som sol- och vindkraft, istället för fossila bränslen. Därför driver vi våra egna fordon och maskiner med HVO.

Energianvändning är nödvändig för att driva jordbruksmaskiner, bevattningssystem, transport och andra produktionsprocesser. Däremot är det viktigt att använda energin på ett effektivt sätt. Den kallpressade tekniken som vi använder bevarar såväl smak som näringsämnen, och förbrukar mindre energi än varmpressning. Dessutom genomför vi årliga uppföljningar av vår energiförbrukning per kilogram producerad vara och har som mål att bibehålla en låg nivå. Genom att kontinuerligt övervaka och utvärdera vår energiförbrukning strävar vi efter att effektivisera vår produktion och öka vår hållbarhet.

Hållbara metoder och teknologier

För att främja hållbart jordbruk måste vi använda hållbara metoder och teknologier som är anpassade till olika klimat och regioner. Här är några exempel på sådana metoder:

  1. Ekologiskt jordbruk: Ekologiskt jordbruk fokuserar på att minimera användningen av kemikalier och konstgödsel genom naturliga metoder som kompostering, gröngödsling och biologisk bekämpning av skadedjur.
  2. Agroforestry: Agroforestry är en metod som innebär att odla träd tillsammans med grödor eller boskap. Detta kan förbättra markens struktur, skydda mot erosion och ge extra inkomstkällor för bönderna.
  3. Precisionsjordbruk: Precisionsjordbruk använder avancerad teknik som GPS och sensorer för att optimera användningen av resurser som vatten, gödsel och bekämpningsmedel, vilket minskar överanvändningen och föroreningen.
  4. Genetiskt modifierade grödor: Genetiskt modifierade grödor kan öka grödornas tålighet mot skadedjur och torka samt förbättra näringsinnehållet, vilket kan öka avkastningen och minska behovet av kemikalier.

Hållbart jordbruk och klimatförändringar

Klimatförändringar utgör en allvarlig utmaning för jordbruket. Extrema väderförhållanden, ökad torka och stigande temperaturer kan påverka grödornas tillväxt och skadedjursbekämpning negativt. För att hantera dessa utmaningar måste jordbruket anpassas till ett förändrat klimat.

En del av anpassningen kan innebära att odla klimatanpassade grödor och förbättra bevattningssystemen för att hantera vattenbrist. Dessutom kan koldioxidavskiljning och lagringstekniker (CCS) användas för att minska jordbrukets klimatpåverkan genom att fånga in och lagra koldioxid från atmosfären.

Socialt hållbart jordbruk

Hållbart jordbruk handlar inte bara om miljön och produktionsmetoder. Ett hållbart jordbruk handlar också om människor och samhällen som är involverade i jordbruket. Det är viktigt att säkerställa att jordbruket är en lönsam och hållbar verksamhet. Detta kan uppnås genom att förbättra tillgången till mark, kapital och utbildning samt genom att främja rättvisa handelsprinciper som ger bönderna en rättvis andel av försäljningspriset.

Vidare måste vi också beakta de sociala aspekterna av hållbart jordbruk, som arbetstagarnas rättigheter och välbefinnande. Ett hållbart jordbruk bör erbjuda säkra och rättvisa arbetsvillkor samt bidra till att skapa livskraftiga landsbygdssamhällen.

Vårt arbete mot ett hållbart jordbruk

För oss på Skeby Gårdar är det viktigt att arbeta mot ett hållbart jordbruk. Därför satsar vi alltid mycket med resurser på att fortsätta vårt hållbarhetsarbete framåt. Våra produkter är framtagna av närproducerade råvaror, och skapade på ett ansvarsfullt sätt – helt fossilfritt. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och hur vi bidrar till en bättre framtid.